Belangenvereniging van Psychotherapeuten BVP

(Des)informatie vooropleiding GZ-psycholoog


Een van de argumenten die steevast door tegenstanders naar voren worden gebracht als het gaat om een eventuele regeling waardoor alle PT-ers een specialist worden boven het basisberoep GZ-psycholoog, is dat het nu eenmaal juridisch niet mogelijk is, omdat een aanzienlijk deel van de PT-ers niet aan de vereiste wettelijke vooropleiding voldoet (dus iedereen die geen psycholoog, andragoog of gezondheidswetenschapper is, zou daarom nooit in aanmerking kunnen komen). Dat is echter onjuist, het kan en mag echt wel! En er zijn precedenten! Wij leggen u hier de stand van zaken c.q. mogelijkheden uit.


Het klopt natuurlijk dat in het Besluit Gezondheidspsycholoog de drie hierboven genoemde juridische opleiding als vereiste vooropleiding genoemd worden. Maar: in de praktijk blijkt het niet zozeer te gaan om vooropleiding, maar in feite over de voor kennis die iemand moet hebben om tot de opleiding tot GZ-psycholoog te worden toegelaten. Wat natuurlijk logisch en begrijpelijk is.


Tegenstanders zullen dit mogelijk af willen doen als onjuist, maar er zijn 2 precedenten. Waarvan de eerste verreweg het meeste gewicht heeft:


1e precedent:

Het is hierbij van belang te beseffen dat in 1998 twee nieuwe BIG-beroepen in het leven zijn geroepen: die van gz-psycholoog en die van psychotherapeut. Voor beide is daarvoor een (AMvB)besluit de basis: respectievelijk het Besluit GZ-psycholoog en het Besluit Psychotherapeut.

Daarvoor waren er óók al psychotherapeuten, maar die waren dat geworden op basis van een Besluit uit 1986. En dus niet op basis van de wet BIG. Het„oude" psychotherapeutenregister uit 1986 werd in 1998 opgeheven. Daarbij - en nu komt het: - heeft de Minster bepaald dat alle psychotherapeuten uit dat oude register van rechtswege opgenomen werden in het nieuwe BIG-register psychotherapeut. Haar motivatie:"Zij voldoen in het algemeen niet aan de opleidingseisen die zullen worden gesteld in de algemene maatregel van bestuur (…), maar de doorsnee beroepsbeoefenaar die in vorenbedoeld register ingeschreven staat beschikt wel over een vakbekwaamheid die nagenoeg gelijkwaardig is aan de vakbekwaamheid waarover degene die aan de nieuwe opleidingseisen voldoet, zal beschikken.


Wat is hier dus gebeurd? Hier is een hele grote groep personen die NIET de juiste vooropleiding hadden volgens het (toen geldig geworden) Besluit Psychotherapeut, TOCH ingeschreven in het register. En wel - we herhalen het maar even: omdat zij over een vakbewaamheid beschikten die nagenoeg gelijkwaardig is aan de vakbekwaamheid waarover degene die aan de nieuwe opleidingseisen voldoet zal beschikken.Het ging dus niet zozeer over de opleiding, maar over de vakbekwaamheid - oftewel kennis (en ervaring).

Eenzelfde redenering kan natuurlijk worden toegepast voor psychotherapeuten die in willen stromen in het register gezondheidszorgpsycholoog. Sterker nog: de Minister kan dus met één pennestreek alle psychotherapeuten in het GZ-psychologenregister in laten schrijven (net zoals zij de„oude”psychotherapeuten in 1998 in liet schrijven in het„nieuwe”BIG-register psychotherapeut”). Dit was overigens in 2003 - toen er dus voor de eerste keer een plan lag om van de psychotherapeut een specialist te maken door middel van ze in te laten stromen in het nog op te richten kp-specialistenregister - ook het plan.


2e precedent:

Nog maar enkele jaren geleden heeft het SPON een psychotherapeut die de (verkorte) gz-opleiding wilde gaan doen, maar niet over de juiste vooropleidingsstudie beschikte, tóch tot de opleiding toegelaten op basis van bovenstaande redenering. Zijnde dat een BIG-geregistreerd psychotherapeut uiteraard beschikt over voldoende voorkennis om tot de opleiding tot gz-psycholoog toegelaten te worden…